Selecteer een pagina

 

Het Veiligheidshuis:
Binnen onze samenleving hebben we te maken met complexe veiligheidsproblemen zoals ernstige overlast, onveilige situaties, criminaliteit en maatschappelijke onrust. Risico’s waarbij de veiligheid van personen, de omgeving of samenleving in het gedrang komt.

Het Veiligheidshuis IJsselland verbindt straf en zorg. Het Veiligheidshuis IJsselland is een netwerkorganisatie voor de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle waarbij straf- en zorgpartners en gemeenten samenwerken om te komen tot een ketenoverstijgende persoonsgerichte aanpak bij complexe casuïstiek.

De missie van het Veiligheidshuis IJsselland luidt: “De effectiviteit van de ketensamenwerking tussen zorg, gemeenten en veiligheidspartners bij de persoonsgerichte aanpak van criminaliteit en overlast te optimaliseren om de recidive tegen te gaan”.

Het Veiligheidshuis wordt bestuurd door een stuurgroep, bestaande uit bestuurlijke partners uit de deelnemende gemeenten, justitiële partners en zorgpartners. Het Veiligheidshuis kent meer dan dertig ketenpartners.

PARTNERS

Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking. Dit betekent dat alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden behouden. Bij complexe casuïstiek vragen wij aan de netwerkpartner om maatwerk te leveren. Onze rol hierin is dat we op basis van gezag  de ketensamenwerking optimaliseren.
De samenwerking vindt plaats tussen: de gemeenten (Dalfsen, Deventer, Kampen, Hardenberg, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle), Openbaar Ministerie, Politie, Dienst Justitiële Inrichtingen, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg Overijssel,  William Schrikkergroep, Tactus Verslavingszorg (reclassering en preventie), Dimence groep (inclusief De Kern maatschappelijk werk), Gevangeniswezen, MEE IJsseloevers, De Tender, Trajectum, Humanitas-DMH, GGD IJsselland, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), RIBW,  Reclassering Nederland, Iriszorg, Leger des Heils reclassering welzijn,Veilig Thuis, Limor en HALT.
Afhankelijk van de problematiek, kunnen lokale partijen deelnemen aan het overleg wanneer de persoons-, gezins- of gebiedsgebonden casuïstiek daarom vraagt.

Wil je meer weten? We helpen je graag.

CONTACT

CONTACT

8 + 3 =

Het Veiligheidshuis IJsselland heeft haar bureau aan de Zeven Alleetjes 1 in Zwolle, in het gebouw van de GGD IJsselland. Het centrale telefoonnummer van het Veiligheidshuis is: (088) 965 44 43. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Veiligheidshuis IJsselland  stuur een e-mail naar info@veiligheidshuisijsselland.nl.

Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle
Nederland
088 965 44 43