Selecteer een pagina

PARTNERS

OM
Het Openbaar Ministerie (OM) is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Wanneer iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgt hij of zij met het Openbaar Ministerie te maken. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. In sommige gevallen kan het OM de strafzaak zelf af doen. Dit geldt met name voor een aantal veelvoorkomende lichtere strafbare feiten en als de verdachte nog niet eerder in aanraking is gekomen met politie en justitie.

Het OM is een van de partners in het netwerksamenwerkingsverband van het Veiligheidshuis. Het OM  heeft daarbij de regie op de strafrechtelijke aanpak. Samen met partners in de zorgketen worden processen afgestemd zodat strafrecht, zorg en bestuurlijke interventies elkaar aanvullen en ondersteunen.

Politie
De (kern)taken van de politie zijn: het zorgen voor veiligheid, het bestrijden en voorkomen van strafbare feiten, het bewaken van de openbare orde, het opsporen van strafbare feiten en het verlenen van hulp aan mensen die in nood verkeren. Voor een deel doet de politie dit zelfstandig of samen met partners. In zaken die meer regie vergen is meestal het Veiligheidshuis IJsselland betrokken. Dit met name als het nodig is om vanuit de veiligheid, bestuur en zorg samen te werken. Deze ketengerichte aanpak ondersteunen wij door actief aan te sluiten bij georganiseerde overleggen. Door binnen de integrale aanpak het juiste maatwerk te leveren.

Dienst Justitiële Inrichtingen (D.J.I.) sector Gevangeniswezen (GW)
Dienst Justitiële Inrichtingen (D.J.I.)  sector Gevangeniswezen richt zich op het bevorderen van de re-integratie van gedetineerden, die na hun detentie weer als burger terugkeren in onze maatschappij. Om de re-intergratie zo goed mogelijk te laten verlopen zijn we continue onze kwaliteit aan het verbeteren en heeft er een reorganisatie plaatsgevonden om zo goed aan te sluiten op onze ketenpartners. Alle penitentiaire inrichtingen in het land zijn geclusterd in samenwerkingsverbanden. De penitentiaire inrichtingen Almelo, Arnhem, Zutphen en Zwolle zijn geclusterd in het Samenwerkingsverband Oost, met als verzorgingsgebied de provincies Gelderland en Overijssel.  Binnen ons samenwerkingsverband is er een Front Office  gevestigd in Zwolle: een regionaal aanspreekpunt en servicedesk voor het opvragen van detentie gerelateerde gegevens, vragen over opdrachtverstrekking aan Reclasseringsorganisaties, doorverwijzing naar de juiste D.J.I. medewerker of instantie en informatie op het gebied van slachtoffer- en herstelgericht werken.

Reclassering Nederland
Reclassering Nederland werkt aan een veiliger samenleving door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de dader of verdachte te stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen, vanaf hun arrestatie tot het moment dat zij weer op vrije voeten zijn. Samen met justitie, politie, gevangeniswezen en gemeenten zetten we in op het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dit doen we door advies uit te brengen aan de rechter, toezicht te houden op daders en verdachten en toe te zien op een goede en snelle uitvoering van werkstraffen. Reclassering Nederland werkt met opgelegde -dwingende- voorwaarden en afspraken. Daaraan dient de dader of verdachte zich te houden. Overtreding kan betekenen dat elke reclasseringsbemoeienis stopt en dat een zaak teruggaat naar de opdrachtgever.

Veilig Thuis
Iedereen uit de regio IJsselland kan terecht bij Veilig Thuis IJsselland: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Zij kunnen terecht voor zichzelf als zij slachtoffer, pleger of getuige zijn of als zij denken dat een ander dat (misschien) is. Professionals kunnen bij Veilig Thuis IJsselland terecht voor advies en informatie. Als iemand belt voor advies of hulp, krijgt de beller een medewerker aan de lijn, die goed naar het verhaal luistert. Deze zet het verhaal op een rij, beantwoordt vragen en geeft advies. Ook kijkt de medewerker samen met de beller of er professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is. Als duidelijk is welke hulp nodig is, gaat Veilig Thuis deze hulp meteen organiseren. Als het niet meteen duidelijk is wat er aan de hand is, doet Veilig Thuis eerst onderzoek.

Veilig Thuis werkt samen met het Veiligheidshuis wanneer afspraken rond zorg afgestemd moeten worden met een strafrechtelijk traject. Dit gaat vooral over afspraken  rondom veiligheid maar ook bijvoorbeeld over het inzetten van een behandeling vanuit een meer dwingend kader. Het Veiligheidshuis denkt dan mee met Veilig Thuis over de mogelijkheden.

Tactus Verslavingszorg
Tactus biedt hulp en advies aan jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving.  Van alcohol en drugs, tot eten, gokken, gamen, internet en seks. We zoeken naar de best passende begeleiding voor iedere afzonderlijke cliënt. Dat kan online, ambulant, klinisch en/of met zelfhulp.

Voor een succesvolle aanpak van multiprobleemgezinnen, criminaliteit en ernstige overlast is meer nodig dan zorg of straf alleen. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak van gemeenten, zorgpartners en justitiepartners. Dat gebeurt in het Veiligheidshuis. De meerwaarde van een Veiligheidshuis ligt in haar focus op complexe problematiek. Bij voorbeeld bij een combinatie van een strafbaar feit, verslaving en opvoedingsproblemen. Wij worden dan ingeschakeld bij de verslavingsproblemen.
Over Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering
Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering helpt, als stichting onderdeel van het Leger des Heils Nederland, door middel van dwangmaatregelen (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk) om mensen een nieuw perspectief te geven op een zinvol bestaan. Dat doen we gedreven vanuit een christelijke motivatie. Daarbij kiezen we voor de doelgroep waarvoor het Leger des Heils van oudsher kiest. Mensen aan de rafelranden van de samenleving. Complexe multiproblem gezinnen, dak- en thuislozen en al die anderen die tussen de wal en het schip (dreigen te) vallen. Dat maakt ons tot bijzondere mensen geschikt voor bijzondere situaties.

GGD IJsseland
Iedereen heeft wel eens te maken gehad met de GGD. Bijvoorbeeld voor een inenting voor een verre reis of tijdens het bezoek aan de schoolarts. Maar we doen veel meer! Op de website van de GGD leest u wat wij doen om de ruim 500.000 inwoners van de regio IJsselland gezond te houden. Wij doen dit in opdracht van 11 gemeenten en een deel van deze taken zijn wettelijk verankerd. De samenwerking met het Veiligheidshuis vindt vooral plaats vanuit de maatschappelijke zorg (team Via, team bemoeizorg Jeugd, team zwerfjongeren en team vervuilde huishoudens) en vanuit de Centrale Toegang.

De Kern maatschappelijke dienstverlening
De Kern maatschappelijke dienstverlening biedt hulp bij vragen of problemen waar mensen alleen niet uitkomen. Dat kunnen administratieve problemen zijn of schuldenproblematiek, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om persoonlijkheidsontwikkeling, opvoedingsondersteuning of relatieproblemen. De hulpverlening van De Kern is vrijwillig, dichtbij en gratis. Onze ondersteuning bestaat uit e-learning, groepswerk en ondersteuning op maat voor individuele cliënten, gezinnen of relaties. We werken samen met gemeenten (wijkteams), zorg, maatschappelijke organisaties, scholen en welzijnswerk.

Wil je meer weten? We helpen je graag.

CONTACT